RODO

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W związku z wejściem w życie od dnia 25 maja 2018 r. przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), uprzejmie informuję, iż:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
Dagmara Rajchel prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Radcy Prawnego Dagmara Rajchel, ul. Jagiellońska 95/4, 70-435 Szczecin, e-mail: kancelaria@radca-rajchel.pl, tel. 512-095-166.

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywać się będzie:
na podstawie art. 6 ust 1b RODO:
– w celu wykonania zawartej umowy o prowadzenie sprawy/obsługę prawną itp.,
na podstawie uzyskanej zgody (art. 6 ust.1a RODO):
– w celu umożliwienia przesyłania dokumentacji związanej ze sprawą na podany adres e-mail
na podstawie art. 6 ust 1b RODO (realizacji prawnie uzasadnionego interesu):
– w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów,
– w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.

Okres przechowywania danych osobowych:
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z tą umową, czyli przez 10 lat od wygaśnięcia umowy łączącej mnie z Panem/Panią. Dane przetwarzane na podstawie udzielonej zgody będą przetwarzane do czasu, aż zgoda nie zostanie cofnięta.

Prawo dostępu do danych osobowych:
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania, a także prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi w zakresie swoich danych osobowych do organu nadzoru, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Odbiorcy danych:
Pana/Pani dane osobowe mogą zostać ujawnione innym podmiotom wyłącznie na podstawie udzielonej przez Pana/Panią zgody. Do Pana/Pani danych osobowych ma dostęp biuro księgowe, z którym współpracujemy (tylko w zakresie niezbędnym do rozliczenia podatkowego Kancelarii), informatyczne (tylko w zakresie niezbędnym do wykonania czynności informatycznych) oraz, dostawcy oprogramowania, na podstawie stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji mię¬dzynarodowej.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie:
1.Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
2.Pani/Pana dane osobowe nie będą profilowane.

Przysługują Panu/Pani następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
– jeśli przetwarzanie wymagało zgody
– prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; zgodę można wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na nasz adres korespondencyjny lub nasz adres e-mailowy: kancelaria@radca-rajchel.pl
– prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
– prawo żądania sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
– prawo żądania usunięcia Pani/Pana danych osobowych,
– prawo żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
– prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych w celach marketingu bezpośredniego albo ze względu na szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy przetwarzamy Pani/Pana dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,
– prawo do przenoszenia Pani/Pana danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan te dane przekazać innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Pani/Pana dane do innego administratora. Wykonamy to polecenie, jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe.