RADCA PRAWNY

Dagmara Rajchel-Gadus – radca prawny, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie.

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Tytuł magistra prawa uzyskała broniąc pracy magisterskiej o tematyce „Środki dowodowe w procesie cywilnym w postępowaniu przed sądem I instancji.” napisanej pod kierunkiem dr hab. prof. US Henryka Doleckiego.

W czasie studiów pracowała – od 2004 roku – w Sądzie Okręgowym w Szczecinie, na stanowisku sekretarza sądowego.

W 2010 roku rozpoczęła aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Szczecinie. Od tego czasu przez niemal 4 lata pracowała w kancelariach radców prawnych.

Następnie od połowy roku 2013 przez okres ponad roku pracowała w Sądzie Rejonowym Szczecin – Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie na stanowisku asystenta sędziego a do jej obowiązków należało przygotowywanie projektów orzeczeń – m.in. wyroków i uzasadnień wyroków.

Kilkunastoletnie już doświadczenie zawodowe w branży prawniczej, zdobywane na różnych stanowiskach pracy, pozwoliły radcy prawnemu Dagmarze Rajchel-Gadus na dogłębne zapoznanie się ze specyfiką pracy, zarówno w kancelariach radców prawnych, jak i w sądach powszechnych, które to doświadczenie potrafi obecnie wykorzystać w prowadzonej kancelarii. Udziela także porad w organizacjach pozarządowych.

Poza studiami prawniczymi ukończyła studia podyplomowe z kontroli finansowej i audytu wewnętrznego w służbach publicznych, uzyskując certyfikat audytora wewnętrznego II stopnia Polskiego Instytutu Kontroli Wewnętrznej, odbyła szereg szkoleń, w tym z prawa nowych technologii. Dodatkowo posiada uprawnienia trenera personalnego oraz coacha dietetyki. Poza tym pisze artykuły w postaci wywiadów do miesięcznika szczecińskich środowisk prawniczych In Gremio. Jest także radną osiedla.


Bartosz Gadus – radca prawny, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Tytuł magistra prawa uzyskał broniąc pracy magisterskiej o tematyce „Pozycja ustrojowa Sądu Najwyższego.” napisanej pod kierunkiem prof. dr hab. Andrzeja Bałabana.

Po zakończeniu studiów zawodowo związał się z wymiarem sprawiedliwości. Przez okres 8 lat pracował w Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie, w Wydziale Cywilnym i Wydziale Rodzinnym i Nieletnich, gdzie ściśle współpracował z Sędziami orzekającymi w tych Wydziałach, a do jego obowiązków należało przygotowywanie projektów orzeczeń – m.in. wyroków czy uzasadnień wyroków.
Jednocześnie przez okres 3 lat pełnił funkcję kuratora społecznego w I Zespole Kuratorskiej Służby Sądowej ds. Rodzinnych do wykonywania orzeczeń w sprawach rodzinnych i nieletnich, gdzie współpracował z kuratorami rodzinnymi, sprawując także bezpośrednie nadzory kuratorskie nad rodzicami, którym ograniczono władzę rodzicielską oraz nad nieletnimi, którzy zostali poddani temu nadzorowi.

W trakcie kariery zawodowej odbywał również staże i praktyki w Prokuraturach Rejonowych oraz w kancelariach prawnych.

Od kilku lat służy także pomocą prawną Okręgowemu Sądowi Dyscyplinarnemu Zachodniopomorskiej Okręgowej Izby Architektów Rzeczpospolitej Polskiej.

Wieloletnie doświadczenie zawodowe w branży prawniczej, zdobywane na różnych stanowiskach pracy, pozwoliły radcy prawnemu na dogłębne zapoznanie się ze specyfiką pracy, zarówno w sektorze prywatnym, jak i w sądach powszechnych, które to doświadczenie potrafi obecnie wykorzystać w trakcie wykonywania zawodu. Specjalizuje się w prawie cywilnym, z naciskiem na prawo rodzinne.